ESFIVP I 12

   

 

Erasmus+1   Eduka    fb2  
                

Mokinio elgesio nuostatai

PANEVĖŽIO RAJONO KREKENAVOS MYKOLO ANTANAIČIO GIMNAZIJOS MOKINIŲ ELGESIO NUOSTATAI

 

I. Mokinio teisės:

1. Įgyti valstybinius standartus atitinkantį išsilavinimą.

2. Puoselėti savo tautos kalbą, kultūrą, papročius bei tradicijas.

3. Gauti informaciją apie mokymosi pasiekimus, dalyvauti, kai svarstomas elgesys.

4. Susidaryti individualų ugdymosi planą, rinktis neformalųjį ugdymą.

5. Ugdytis fiziniu bei moraliniu požiūriu sveikoje ir saugioje aplinkoje.

6. Dalyvauti gimnazijos savivaldoje.

7. Organizuoti renginius, konkursus bei juose dalyvauti.

8. Išsakyti savo nuomonę neįžeidžiant kitų mokyklos bendruomenės narių.

9. Reikalauti, kad būtų imtasi prevencinių priemonių prieš psicologinį ir fizinį smurtą, garbės, orumo pažeidimą.

10. Valgyti valgykloje per jiems skirtas pertraukas.

11. Nemokamai ugdymuisi naudotis gimnazijos biblioteka, vadovėliais ir kita literatūra, kabinetuose esančiu inventoriumi, mokymo priemonėmis, informacinių technologijų įranga.

12. Būti paskatintas už aukštus mokymosi pasiekimus, aktyvumą, iniciatyvumą klasės ar gimnazijos bendruomenės veikloje.

II. Mokinio pareigos:

13. Laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, gimnazijos mokymosi sutarties sąlygų, mokinių elgesio nuostatų ir kitų gimnazijos tvarką reglamentuojančių dokumentų reikalavimų. 

14. Vykdyti gimnazijos vadovų bei savivaldos institucijų nutarimus. 

15. Stropiai ir atsakingai mokytis. 

16. Pagarbiai bendrauti su mokytojais, mokiniais ir kitais mokyklos bendruomenės nariais, netrukdyti jų veiklai. 

17. Nevėluoti į pamokas ir kitus renginius be pateisinamos priežasties. 

18. Savavališkai (be klasės vadovo žinios) nepasišalinti iš pamokų. 

19. Pateikti klasės vadovui pateisinimus už praleistas pamokas ne vėliau kaip per dvi darbo dienas nuo paskutinės neatvykimo dienos (tėvai (globėjai, rūpintojai) gali pateisinti ne daugiau kaip 3 d. nedalyvavimą pamokose dėl ligos). 

20. Atsinešti pamokoms reikalingas mokymosi priemones.

21.B udėti gimnazijoje pertraukų ir renginių metu, vadovaujantis Mokinių budėjimo tvarkos gimnazijoje nuostatais (8 ir I–IV gimnazijos kl. mokiniai).

22. Pertraukų metu nesistumdyti, nekelti peštynių, reaguoti į budinčiųjų pastabas.

23. Savo elgesiu nesukelti pavojaus kitų sveikatai.

24. Dalyvauti gimnazijos renginiuose.

25. Tausoti ir saugoti gimnazijos turtą: inventorių, patalpas, baldus, vadovėlius ir knygas. Sugadinus ar sunaikinus turtą, atlyginti žalą, pagal gimnazijos nustatytą tvarką.

26. Kasdien dėvėti mokyklinę uniformą.

27. Laikytis tvarkos ir švaros mokykloje ir jos teritorijoje.

28. Išvykdamas iš mokyklos privalo grąžinti mokymosi priemones mokytojams, atsiskaityti su biblioteka.

III. Mokiniui draudžiama:

 29. Įsinešti į mokyklą šaunamuosius ginklus, peilius, dujų balionėlius, petardas, narkotines ir psichotropines medžiagas, elektronines cigaretes ar kitus kenksmingus ir sveikatai pavojingus daiktus.

30. Mokykloje ir jos teritorijoje vartoti, turėti ar kitaip perduoti alkoholį, tabaką, narkotines ir psichotropines medžiagas bei energinius gėrimus; taip pat draudžiama ateiti į mokyklą ir mokyklos teritoriją apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų;

31. Žaisti azartinius žaidimus siekiant materialinės naudos.

32. Neštis į gimnaziją su ugdymo procesu nesusijusius daiktus.

33. Pamokose naudotis trukdančiais mokymosi procesui daiktais: mobiliaisiais telefonais, ausinukais, nežaisti kortomis, nevartoti jokių maisto produktų.

34. Slapta filmuoti, fotografuoti, įrašinėti kitų asmenų (mokinių, mokytojų) veiklą ir pokalbius.

35. Smurtauti – žodžiais ar veiksmais žeminti kito asmens garbę ir orumą.

36. Savo elgesiu trukdyti ugdymo procesą pamokų ar renginių metu.

IV. Mokinių skatinimas:

37. Žodžiu (pagyrimas).

38. Raštu (padėka, diplomas):

38.1. klasės vadovo padėka už puikų įpareigojimų vykdymą;

38.2. renginių organizatorių padėka, diplomas už iniciatyvumą, kūrybiškumą, aktyvų dalyvavimą renginyje;

38.3. gimnazijos direktoriaus padėka atstovavimą gimnazijai rajono, šalies renginiuose;

38.4. gimnazijos direktoriaus padėka, diplomas už tradicinių gimnazijos renginio organizavimą, aktyvų dalyvavimą juose;

38.5. gimnazijos direktoriaus padėka už mokymosi rezultatus:

38.5.1. puikų mokymąsi (metiniai įvertinimai 10 balų),

38.5.2. labai gerą mokymąsi (metiniai įvertinimai 9,10 balų),

38.5.3. gerą mokymąsi (metiniai įvertinimai 7-10 balų).

39. Pagal galimybes aktyviausius, aukštą mokymosi motyvaciją turinčius mokinius bei klases apdovanoti apdovanoti atminimo dovanėle, prizu, edukacine išvyka.

V. Mokinių drausminimas:

40. Mokinio elgesio aptarimas klasės, tėvų, mokytojų, Vaiko gerovės komisijos susirinkimuose už mokinių elgesio nuostatų nesilaikymą.

41. Poveikio priemonių netinkamai besielgiantiems mokiniams taikymas:

41.1. mokinio ugdymosi vietos pakeitimas;

41.2. gimnazijos direktoriaus ar jo įgalioto atstovo iškvietimas;

41.3. mokinio daiktų patikrinimas;

41.4. pagrįstų fizinių veiksmų panaudojimas.

42. Nuobaudos:

42.1. Pastaba (klasės vadovo ar mokytojo įspėjimas žodžiu arba įrašant į elektroninį dienyną) už nežymius mokinių elgesio nuostatų pažeidimus;

42.2. Įspėjimas (direktoriaus įsakymas) už pasikartojančius mokinių elgesio nuostatų pažeidimus;

42.3. Papeikimas (direktoriaus įsakymas) nuolatinius mokinių elgesio nuostatų pažeidimus;

42.4. Griežtas papeikimas (direktoriaus įsakymas) už grubius mokinių mokinių elgesio nuostatų pažeidimus;

42.5. Šalinimas iš gimnazijos (Vaiko gerovės komisijos nutarimas) už mokinių elgesio nuostatų nesilaikymą.

Sveikiname!

Konkursų, olimpiadų prizininkai 

 diplomas


 Apie mokinių sportinius, akademinius pasiekimus skaitykite skyrelyje pasiekimai

 

Informacija

Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazija, Laisvės g. 18, Krekenava, LT-38310 Panevėžio rajonas, Lietuva.

Tel./ faksas: (8 45) 59 32 83, el.paštas: rastine@kmag.lt , svetainė: www.kmag.lt

 

Be Krekenavos M. Antanaičio gimnazijos sutikimo, draudžiama šiame puslapyje paskelbtą informaciją bei nuotraukas ir / arba filmuotą medžiagą naudoti kitose svetainėse arba platinti kuriuo nors kitu pavidalu

© 2013–2021, Panevėžio r. Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazija

Svetainėje lankosi 22 svečiai ir nėra prisijungusių narių

Straipsnių peržiūros
1183004

Administratorius:

Ingrida C.

IT mokytoja